Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Obec Dolný Badín

V súlade s § 18 ods. 1 a 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  uznesenia OZ č .4 e) /2016 zo dňa 9.10.2016,  vypisuje výberové konanie na funkciu:

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DOLNÝ BADÍN

 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolný Badín zašlú do 02.12.2016 (piatok) do 14.30 hod. na adresu : Obec Dolný Badín , 962 51 Dolný Badín 16,  prihlášku spolu s povinnými prílohami odošlú poštou, alebo ju osobne doručia a to : v zalepenej obálke s označením

 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DOLNÝ BADÍN – „NEOTVÁRAŤ!“

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.12.2016 (streda) o 17:00 hod na Obecnom úrade.

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 3 % mesačne.

 

Kvalifikačné predpoklady  na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 

 • ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

 

Ďalšie predpoklady :

 • prax vo verejnej správe (samospráve) výhodou 
 • znalosť zákonov napr. o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách, o výkone práce vo verejnom záujme , o finančnej kontrole a vnútornom audite, o majetku obcí, zákonníka práce ...  

 

Náležitosti prihlášky: 

 • prihláška na voľbu hlavného kontrolóra obce s údajmi meno a priezvisko, titul, dátum a  miesto narodenia, trvalé bydlisko, iné kontaktné údaje – e-mail, telefón, mobil a pod.,
 • vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou dokladu o najvyššom vzdelaní,
 • bezúhonnosť zdokladovaná originálnym výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo jeho úradne overenou kópiou,
 • profesijný životopis s uvedením požadovaných predpokladov určených vypisovateľom VK,
 • informácia o užívateľskom ovládaní počítača vrátane základných softvérových aplikácií  office, internet, e-mail,
 • písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Badín. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania.

 

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

                                                                                  

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverejnený
 • účtovníctva a pokladničných operácii na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 

 

 

Zverejnené na:

www.dolnybadin.sk

vývesnej tabuli obce 24.10.2016

 

Povinná príloha- súhlas