Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Robíte rekonštrukciu alebo stavebné opravy a neviete kde uskladniť stavebný odpad ?

....vzdialenostne najbližšia skládka z obce Dolný Badín stavebného odpadu je v katastri mesta Krupina - cesta na Bzovík - bližšie informácie najdete v letáku dole: 

Oznam .pdf (170.62 kB)

 

h

Harmonogram vývozov na tlač 2021 (23.75 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEPAROVANÝ ZBER V OBCI

Ďalšou zložkou separovaného odpadu od 1.1.2021 je biologický odpad, ktorý podľa platného VZN obce je povinný každý občan likidovať na svojom pozemku kompostovaním.   

BIOLOGICKÝ ODPAD

Bioodpadom je každý odpad tvorený organickými látkami rastlinného a živočíšneho pôvodu. Tento odpad pochádza z chovu domácich zvierat, pestovania poľnohospodárskych produktov a v menšej miere i z domácností. Odpad väčšinou končí v zberných nádobách a je vyvezený na skládku odpadov a tak prispievame k tvorbe skládkových plynov. Zbytočne sa ochudobňujeme o možnosť využiť odpad ako veľmi kvalitné hnojivo do záhrady. Najlepším spôsobom, ako spracovať bioodpad z domácností je kompostovanie.

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE

Čo kompostujeme? Kuchyňa - zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, malé množstvo varených jedál, potraviny, čaj aj s papierovým sáčkom, kávový výluh, papier znečistený od potravín a pod. Záhrada – pokosená tráva, kvety, konáre, lístie, zhnité ovocie, burina zo záhrady Iný organický materiál – podstielka z chovu zvierat, popol z dreva, hobliny, piliny, hnoj, vlasy, perie.

Materiál nevhodný na kompostovanie:

Druhotné suroviny, nebezpečné a toxické látky.

Iné – prach zo smetí a vysávača( obsahujú ťažké kovy), časti rastlín napadnuté chorobami, mäso a mäsové výrobky, kosti, mliečne výrobky, výkaly z mäsožravých zvierat

Postup pri zakladaní kompostu

1) Dno vysypte hrubším materiálom (napr. nahrubo posekanými konármi), aby sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok prebytočnej vody.

2) Materiál sa ukladá postupne ako nám v domácnosti a záhrade vzniká.

3) Už pri jeho zbieraní myslite na to, aby ste mali čo najpestrejšiu skladbu. Nezabudnite jednotlivé druhy dôkladne premiešať(mokré so suchým, uhlíkaté s dusíkatými).

4) Materiál pred uložením do kompostu upravte – posekajte, podrvte, zvlhčite a dôkladne premiešajte. Urýchlite tak dobu rozkladu.

5) Ak máte väčšie množstvo rovnakého materiálu (napr. lístia, odpad z kukurice a pod.), je dobré - ak to jeho štruktúra dovoľuje – predbežne si ho uskladniť a použiť ho na premiešanie primokrého, alebo silne dusíkatého materiálu. Kompostovaný materiál je vhodné po každých 15-20cm vrstviť zeminou. Obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rozkladu, dokáže viazať vlhkosť a pomaly ju uvoľňovať do okolia, napomáha pri vzniku stabilnej drobovito-zemitej štruktúry a výrazne dokáže viazať zápach.  Hmotu kompostu je treba po 3 - 5 týždňoch prehodiť, aby sa premiešal materiál z vnútra kopy s vonkajším. Zároveň tým kompost prevzdušníme. Približne po roku je kompost vyzretý. Po vyzretí je potrebné kompost preosiať a nespracované časti vložiť do novej kopy kompostu.

Čo získate kompostovaním ?

Kvalitné hnojivo pre svoju záhradku. Ušetríte finančné prostriedky za odvoz odpadov a za drahé hnojivá. Znížite množstvo a škodlivosť odpadov, čím pomôžete životnému prostrediu a zdraviu ľudí teda hlavne sebe a svojmu okoliu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ!

MAJTE NA PAMÄTI NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ A INFORMUJTE O NICH AJ SVOJICH OBČANOV:

        * Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
         *
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

         *
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

        *
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

         *
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

         *
Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu

Pravdy_a_myty_o_odpade_plagat_A4.pdf (853.81 kB)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sviatok všetkých svätých - odpady

Vážení občania

Novela zákona o odpadoch stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2019 ciele pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou triedeného zberu komunálnych odpadov v súvislosti s cieľom do roku 2020 dosiahnuť 50 % úroveň recyklácie komunálnych odpadov.

Zákon o odpadoch tiež mení systém platby za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu takzvanej deponácie, ktorá bude závislá na tom koľko percent z komunálneho odpadu budeme schopný v našej obci vytriediť. Čím bude percento vytriedenia nižšie tým vyššia bude cena za skládkovanie komunálneho odpadu.

  1. Ak sa v obci vytriedi pod 10% zložiek - papier, sklo, plasty, kov, bioodpad z komunálneho odpadu budeme všetci platiť za skládkovanie komunálneho odpadu 17,0 eur/t
  2. Ak sa v obci vytriedi nad 60% zložiek budeme všetci platiť za skládkovanie komunálneho odpadu 7,0 eur/t

 

Ak budeme v obci triediť pod 10% zložiek bude nutné navýšiť poplatky za komunálny odpad.

Viete že:

  • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
  • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76mil m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
  • primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
  • recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej suroviny
  • recykláciou 1kg železného šrotu sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg železnej rudy, 4min a 20 sekúnd práce

 

Hlavným faktorom úspešnosti separovaného zberu je však váš záujem a aktívny prístup.

Prečo separovať?

Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu šetria sa surovinové zdroje...

Čo separujeme ?

 Sklo,    plastové obaly,    kov,    papier,    oleje z kuchyne, bioodpad – tráva, popol, rastlinné zvyšky zo záhrad...

Ako pomôžete vy ?

Zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu nevyhadzujte iný komunálny odpad do vriec určených na separovaný zber do vriec na separovaný zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)