Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE

Obec má na úseku ochrany pred požiarmi povinnosti, ktoré vyplývajú z § 15 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 314/2001 Z. z.).

Povinnosťou, podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z., je zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Ďalšou povinnosťou, podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z., je vypracovať a viest dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne, dňa 7.5.2019 bol zriadený DHZO, jeho veliteľom bol menovaný Miroslav Miškov. 

Zloženie DHZO Dolný Badín

Veliteľ Miroslav Miškov
Strojník Jozef Špánik
Hasič Jakub Mitter
Hasič Ing. Andrej Jaďuď
Hasič Stanislav Kotruch
Hasič Miloš Púpava
Hasič Vincent Čiak
Hasič Patrícia Miškovová
Hasič Ing. Jana Pohobranská
Hasič Mgr. Mária Jaďuďová

 

Všetci členovia absolvovali základnú prípravu dobrovolných hasičov v rosahu 40 hod.

(4.-5.5.2019  a 11.-12.5 . 2019 v Čabradskom Vrbovku)

DHZO už spĺňna stanovené podmienky, obec požiada o zaradenie DHZO do kategórie "C" počnúc rokom 2020.