Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Voľby do orgánov samosprávy obce 2018

erb obce

 

OBEC DOLNÝ BADÍN

 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne

 

Starostka obce Dolný Badín oznamuje, že dňom 07.05.2019 zanikol mandát  poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obce Dolný Badín, dňa 10.11.2018 za poslanca obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne :

Marian MIŠKOV

SMER – sociálna demokracia

 

v zmysle zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp., §25 ods.2 písm c) – písomným vzdaním sa mandátu doručeného na OcÚ dňa 16.04.2019 .

 

V zmysle § 192 zákona č, 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy  o hlasovaní do obecného zastupiteľstva získal najväčší počet platných hlasov :

 

Helena Kmeťová

Slovenská národná strana

 

S platnosťou tohto oznámenia novo nastúpená poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne zloží zákonom predpísaný sľub dňa: 7.5.2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva a bude jej odovzdané osvedčenie za poslankyňu OZ, ktoré podpíše starostka obce. 

 

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu v zmysle § 192 ods.2 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

V Dolnom Badíne : 07.05.2019                                                           Mgr. Mária JAĎUĎOVÁ

                                                                                                                            starostka obce

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

erb obce

 

OBEC DOLNÝ BADÍN

 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne

 

Starostka obce Dolný Badín oznamuje, že dňom 7.12.2018 zanikol mandát  poslankyne obecného zastupiteľstva, ktorá bola zvolená vo voľbách do orgánov samosprávy obce Dolný Badín, dňa 10.11.2018 za poslankyňu obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne :

Adriana Čiaková

Strana moderného Slovenska

 

v zmysle zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. , §25 ods.2 písm c) – písomným vzdaním sa mandátu doručeného na Ustanovujúce zasadnutie OZ 7.12.2018.

 

V zmysle § 192 zákona č, 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy  o hlasovaní do obecného zastupiteľstva získal najväčší počet platných hlasov :

 

Miloš Kráľ

nezávislý kandidát

 

S platnosťou tohto oznámenia novo nastúpený poslanec Obecného zastupiteľstva v Dolnom Badíne zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva a bude mu odovzdané osvedčenie za poslanca OZ, ktoré podpíše starostka obce. 

 

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu v zmysle § 192 ods.2 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

V Dolnom Badíne : 10.12.2018                                                           Mgr. Mária JAĎUĎOVÁ

                                                                                                                            starostka obce

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 7. 12. 2018

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. november 2018

 

 

http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolný Badín

zo dňa 10. 11. 2018

 

 

 

Počet zúčastnených voličov:                                         115   (z 213 oprávnených voličov)

Percentuálna účasť voličov:                                          53,99 %

 

 

Starosta obce:                                Mgr. Mária Jaďuďová                   87 hlasov

 

 

Zvolení poslanci obce:                   Marian Miškov                              84 hlasov

                                                           Štefan Rohoška                            80 hlasov

                                                           Anna Korčoková                           71 hlasov

                                                           Adriana Čiaková                           69 hlasov

                                                           Emília Špániková                          54 hlasov

 

 

Nezvolení poslanci/náhradníci:    Miloš Kráľ                                        52 hlasov

                                                            Helena Kmeťová                            41 hlasov           

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Dolný Badín

Obec Dolný Badín uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

  1. Mária Jaďuďová, Mgr., 48 r., starostka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska (sms)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Dolnom Badíne

Obec  Dolný Badín uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 

  1. Adriana Čiaková, 43 r., operátorka stroja na chemické čistenie, Strana moderného Slovenska (sms)
  2. Helena Kmeťová, 54 r., vedúca práčovne, Slovenská národná strana
  3. Anna Korčoková, 60 r., starobná dôchodkyňa, Slovenská národná strana
  4. Miloš Kráľ, 44 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
  5. Marian Miškov, 48 r., operátor výroby, Smer – sociálna demokracia
  6. Štefan Rohoška, 56 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
  7. Emília Špániková, 55 r., invalidná dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

V zmysle § 171 ods. 9  a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Obec Dolný Badín oznamuje,

že malo ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 10. júlu 2018

252 obyvateľov.

 

Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť a rozsahu výkonu funkcie starostu obce Dolný Badín na funkčné obdobie 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Badín na svojom zasadnutí konanom dňa 01. 08. 2018 uzneseniami č. 3 d), e), f)/2018 schválilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolný Badín, volebné obvody a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 v obci Dolný Badín.

V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Dolný Badín

 určujú

jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Dolný Badín, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022.

 

V zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Dolný Badín

určujú

5 poslancov obecného zastupiteľstva v obci Dolný Badín na celé volebné obdobie 2018 – 2022.

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Dolný Badín

určujú

 na celé volebné obdobie  2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolný Badín na úväzok 0,8.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Podľa ods. 1,2,3 § 169 a ods. 1,2,3 § 170 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do OSO v roku 2018 zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  miestnej volebnej komisie:

Oznámenia doručte na adresu: obecdolnybadin@zvnet.net

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

    Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 9. 2018).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Starostka obce Dolný Badín Mgr. Mária Jaďuďová

vymenúva

zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.novembra 2018 pre volebný okrsok č.1 v obci Dolný Badín:

Ing. Jana Pohobranská, Dolný Badín 17, 962 51, tel.kontakt: 0904 535 556, email:obecdolnybadin@zvnet.net

 

Kandidátne listiny sa odovzdávajú zapisovateľke počas pracovných dní v čase úradných hodín od 7:30 do 15:30 na Obecnom úrade v Dolnom Badíne do 11. 9. 2018. 

Dňa 11. 9. 2018 bude zapisovateľka prítomná na Obecnom úrade do 20:00 hod. Do 24:00 na adrese Dolný Badín 43. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Informácia o práve voliť a byť volený

 

Samospráva

Aktuálne počasie

dnes, utorok 24. 5. 2022
slabý dážď 15 °C 12 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Ela

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

34