Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

VZN pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

Registratúrna značka: 1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Badíne v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) bod 2, § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,  § 63 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 373/1990 Zb.o priestupkoch v znp (vodný zákon) aj § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní psov ) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len “nariadenie”)

 

 

 

 

 

Oficiálna stránka obce Dolný Badín

 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 1/2019

pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Dolný Badín 

 

 

 

Platnosť od 7.3.2019

ČASŤ PRVÁ

 

Článok č. 1

PREDMET ÚPRAVY

Toto nariadenie stanovuje pravidlá a zásady: 

 1. pre udržiavanie čistoty verejného priestranstva na území obce 
 2. ochrany verejnej zelene na území obce 
 3. ochrany drevín , ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce 
 4. užívania povrchových vôd na drobných vodných tokoch na území obce
 5. pri znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce psími výkalmi 

 

Článok č. 2

VYMEDZENIE POJMOV

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

 1. Zariadenia verejného priestranstva  sú predmety a mobiliár, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom priestranstve. Zariadenia verejného priestranstva sú najmä lavičky, detské preliezačky, hojdačky, pieskoviská, fontány, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, dopravné značky, orientačné a informačné tabule, reklamné zariadenia, sochy, pamiatkové objekty, pamätníky a podobne. 
 2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 3. Verejná zeleň je jedným zo základných prvkov, tvorí kostru ekologickej stability obce prepojenú s okolitou krajinou. Je časť životného prostredia tvorená súborom živých prvkov (stromy, kry, kvetinové záhony, trávnaté plochy ) a neživých prvkov (pôda, kamene, svahy, modelovaný terén a pod.), ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou. Je súčasťou verejného priestranstva.
 4. Ochrana verejnej zelene je  komplexná činnosť zameraná na udržanie v všetkých jej funkcií v urbanizovanom prostredí, v súlade so všeobecnými princípmi ochrany životného prostredia a v záujme ekologickej stability a dodržiavania urbanistických a estetických zásad verejnej zelene.  

 

 

ČASŤ DRUHÁ

Pravidlá na udržiavanie čistoty a ochrany zelene

 

Článok č. 3

UDRŽIAVANIE ČISTOTY VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA OBCE

 1. Cieľom obce pri udržiavaní čistoty verejného priestranstva je predchádzať vplyvom, činnostiam a zásahom, ktoré verejné priestranstvo znečisťujú a znižujú jeho funkčnú, estetickú a úžitkovú hodnotu a vzhľad.
 2. V súlade so všeobecnými princípmi estetického vzhľadu obce a zásadami tvorby a udržiavania čistoty verejného priestranstva obce je na verejnom priestranstve obce zakázané najmä:
 1. odhadzovať akékoľvek odpadky, papiere či cigaretové nedopalky mimo odpadových nádob, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadkových nádob.
 2. znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, odhadzovaním žuvačiek, prilepovaním žuvačiek, 
 3. čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou                        čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel, ktoré je nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,  
 4. ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva,  
 5. maľovať, sprejovať, či olepovať plochy a zariadenia verejného priestranstva,  
 6. skladovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce  stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a podobné prekážky a predmety, 
 7. umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce reklamné stojany, pútače a iné nosiče reklamy a komerčných informácií. 

   

  Článok č. 4

  UŽÍVANIE POVRCHOVÝCH VÔD NA DROBNÝCH VODNÝCH TOKOCH

  V súlade s ustanoveniami osobitného predpisu je pri užívaní vody z miestneho vodného toku zakázané najmä:

 1. vhadzovať akékoľvek predmety do vodného toku, či inak znečisťovať vodný tok, 
 2. skladovať vo vodnom toku akékoľvek predmety, ako aj skladovať v predmety v bezprostrednej  blízkosti vodného toku, ktoré by sa mohli napr. vplyvom zosunu pôdy, živelnou pohromou alebo ľudskou činnosťou premiestniť do vodného toku , 
 3. odoberať vodu do nádob a využívať ju pre potreby v domácnosti, 
 4. používať vodu na osobnú hygienu, používať vo vodnom toku čistiace, hygienické a saponátové prostriedky, 
 5. znečisťovať vodu vodného toku vykonávaním telesnej potreby, zvratkami.

   

 

 

Článok č. 5

OCHRANA VEREJNEJ ZELENE A DREVÍN

 1. V súlade so všeobecnými princípmi ochrany životného prostredia a v záujme dodržiavania  systému ekologickej stability a dodržiavania urbanistických a estetických zásad je na plochách verejnej zelene obce zakázané najmä :
  1. mechanicky a chemicky poškodzovať zeleň a trhať kvety a byliny, 
  2. poškodzovať trávnaté plochy zelene, alebo spevnené časti, 
  3. robiť terénne úpravy a iné úpravy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce, 
  4. vysádzať kvety, byliny a trávu bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce, 
  5. znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, zvratkami, či vykonávaním telesnej potreby,  
  6. jazdiť motorovými aj nemotorovými dopravnými prostriedkami, vrátane bicyklov kolobežiek, kolieskových korčúl a podobne, 
  7. parkovať, opravovať, alebo inak rozoberať motorové vozidlá, 
  8. umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce zariadenia, odpadové nádoby a podobné objekty, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene, 
  9. poškodzovať zariadenia verejného priestranstva umiestnené na plochách verejnej zelene. 
 2. V súlade s ustanoveniami osobitného predpisu je na plochách verejnej zelene obce zakázané najmä:  
  1. mechanicky a chemicky poškodzovať dreviny,  
  2. lámať a neodborne orezávať vetvy drevín, 
  3. presádzať dreviny vrátane porušovania pôdneho krytu,  
  4. vysádzať  dreviny bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce, 
  5. zbierať plody drevín, 
  6. vyliezať na dreviny, 
  7. vyvesovať a upevňovať na dreviny predmety bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce, 
  8. narúšať koreňovú sústavu drevín aj ich nadzemných častí, 
  9. umiestňovať zariadenia, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu drevín.  
 3. Vlastník, užívateľ, alebo správca pozemku, na ktorom sa nachádza verejná zeleň je povinný najmä: 
  1. udržiavať verejnú zeleň v dobrom zdravotnom aj estetickom stave a starať sa, aby nezasahovala mimo pozemku, 
  2. trávnaté plochy pravidelne kosiť a kríky strihať, 
  3. udržiavať verejnú zeleň pred burinami a inváznymi rastlinami, 
  4. odstrániť drevnú hmotu v prípade vyhynutia dreviny, 
  5. odstrániť biologický odpad po kosení a podobnom ošetrení verejnej zelene. 

    

   Článok č. 6

   ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

 1. Zeleň musí byť udržiavaná podľa ekologických, urbanistických, estetických, biotechnických a bezpečnostných zásad. Údržba zelene musí vytvárať vhodné podmienky pre jej optimálny vývoj.
 2. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie cieľavedomá činnosť zameraná na udržiavanie zelene vo vyhovujúcom stave, tak aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Údržba zelene je najmä:
  1. udržiavanie čistoty na plochách zelene,
  2. kosenie plôch zelene a ich vyhrabávanie, 
  3. odburiňovanie, prevzdušňovanie, hnojenie a polievanie zelene, 
  4. orez drevín ( stromov a kríkov) a ich ošetrovanie, 
  5. ochrana proti škodcom a chorobám.
 3. Vlastník, užívateľ alebo spravovateľ pozemku, na ktorom sa nachádza verejná zeleň je povinný vykonávať: 
  1. údržbu verejnej zelene tak, aby táto bola nepretržite udržiavaná v dobrom zdravotnom a estetickom stave a mohla plniť svoju funkciu. To znamená pravidelnú údržbu stromov, kríkov, živých plotov a kvetinových záhonov. V prípade úhynu drevín realizáciu ich výrubu a následné odstránenie drevnej hmoty, prípadne vykonanie náhradnej výsadby za uhynuté dreviny,
  2. údržbu veľkosti a tvaru zelene tak 
  3. údržbu plôch verejnej zelene v takom stave, aby nedochádzalo k šíreniu burín a inváznych rastlín, 
  4. údržbu spevnených plôch, detských ihrísk a chodníkov v rozsahu odburiňovania, vyrovnania nerovností, čistenia, 
  5. vyprázdňovanie a údržbu odpadových košov osadených v zeleni a pri zeleni.

    

   Článok č. 7

   TVORBA VEREJNEJ ZELENE

 1. Projektovanie a výsadba verejnej zelene sa riadi zásadami záhradnej a krajinnej architektúry, rešpektuje ochranné pásma inžinierskych sietí a požiadavky na racionálnu údržbu a ochranu.
 2. Na plochách verejnej zelene nie je dovolené vysádzať zeleň bez vedomia, prípadne súhlasu vlastníka, spravovateľa.
 3. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o výsadbu rastlín na plochách verejnej zelene, je povinná rešpektovať podmienky vlastníka formulované vo vyjadrení, resp. v písomnom súhlase.
 4. Pri výsadbe zelene je potrebné rešpektovať ochranné pásma inžinierskych stavieb.

 

Článok č. 8

ODSTRAŇOVANIE VEREJNEJ ZELENE

 1. Dôvodom pre odstraňovanie verejnej zelene je najmä: 
  1. zlý zdravotno-biologický stav drevín (stará výsadba s nevhodným výberom sort, zlým ošetrovaním zhoršením podmienok pre rast–stiesnenosť priestoru na koreňový systém, nepriaznivé pedologické procesy, mechanické poškodzovanie, poškodzovanie exhalátmi výrobných prevádzok, splodinami motorov dopravných prostriedkov, soľami z nerozpustných posypových látok) spôsobujúci zníženú stabilitu dreviny a tým ohrozenie okolia, vrátane účastníkov cestnej premávky,
  2. nevhodné stanovištia zelene výrazne znižujúce priame denné osvetlenie budov na bývanie a malá plošná výmera stanovíšť, 
  3. nedodržanie minimálnych priečnych vzdialeností kmeňov stromov a krov od bližšej hrany jazdného pruhu (ustanovené osobitnými predpismi), 
  4. rozšírenie dopravného priestoru v rámci rekonštrukcie pozemných komunikácií, 
  5. činnosti spojené s opravami inžinierskych sietí (výkopové práce),
  6. stavebná činnosť,
  7. kalamity (živelné pohromy).
 2. Pred odstránení drevín z verejnej zelene a súkromnej zelene je vlastník pozemku povinný požiadať orgán ochrany prírody  Sou –Krupina odbor – ochrana drvín o súhlas k výrubu drevín. Výrub je možné vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti súhlasného Rozhodnutia s výrubom a v súlade s §48 ods.1 zák. 543/2002 Z.z. uskutočniť uloženú náhradnú výsadu.

   

  Článok č. 9

  ZNEČISTENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV NA ÚZEMÍ OBCE PSÍMI VÝKALMI

  Voľný pohyb psov po obci je zakázaný. Držiteľ, alebo ten, kto psa vedie  na verejnom priestranstve obce je povinný bezprostredne po znečistení odstrániť výkaly po psovi. Na odstránenie výkalov použije vlastné vhodné pomôcky, hygienické obaly či vrecúška.

   

  Článok č. 10

  ZNEČISTENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV NA ÚZEMÍ OBCE PYROTECHNIKOU

 1. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety, zábavnú pyrotechniku, okrem  31.decmbra a 1. januára kalendárneho roka. Osoby ktoré znečistenie spôsobili sú povinné na svoje náklady zabezpečiť vyčistenie verných priestranstiev.
 2. Zábavné pyrotechnické akcie sa môžu uskutočniť, len pokiaľ boli obci najneskôr 7 dní pred uskutočnením akcie vopred oznámené s predložením situačného nákresu miesta akcie a zo zdravotným a požiarnym zabezpečením. Po ukončení pyrotechnickej akcie sú povinný miesto na svoje náklady vyčistiť.
 3. Pyrotechnické výrobky je zakázané používať v blízkosti školy, kostola a v uzavretých priestoroch.    

 

Článok č. 11

KONTROLNÁ ČINNOSŤ A SANKCIE

 1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta vykonávajú:
  • Starosta obce;
  • Obecný úrad - poverení zamestnanci;
  • Hlavný kontrolór obce;
  • poslanci Obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Šetrenie vo veci poškodzovania verejnej zelene alebo porušenia zákazov uvedených v čl.3,4.5, 9 a 10 a uložiť sankcie je možné aj na základe  písomného podnetu občanov.  
 2. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto nariadením upravuje osobitný predpis - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Fyzikou osobou porušenie ustanovení § 47(proti verejnému poriadku) môže byť uložená sankcia 99€ alebo165 a § 48 ( za priestupok) sankcia 33€ príslušného zákona.

   

  Článok č. 12

  SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 1. Pokiaľ dôjde z akejkoľvek príčiny k škode na verejnom priestranstve či verejnej zeleni je povinná právnická či fyzická osoba, ktorá ju spôsobila nahradiť.
 2. Fyzické a právnické osoby, zodpovedné za porušenie ustanovení tohto VZN, nesú právnu zodpovednosť za vzniknuté následky a sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť. 

 

Článok č. 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na obecnej tabuli od 15.01.2019
 2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Dolnom Badíne dňa 20.02.2019 uznesením číslo 3.j /2019
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 07.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

Mgr. Mária Jaďuďová  starostka obce

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
oblačno 27 °C 16 °C
streda 19. 6. polojasno 27/14 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 24/12 °C
piatok 21. 6. oblačno 26/14 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Fašiangovský sprievod