Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Dolný Badín na rok 2022

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2021

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Badín pre kalendárny rok 2022

 

 

Obec Dolný Badín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e   toto VZN.

 

§ 1

Predmet poplatku

 1. Poplatok sa vyrubuje za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

 1. Poplatok sa platí za:
 1. činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a jeho zneškodnením,
 2. činnosti nakladania s biologický rozložiteľným odpadom, okrem odpadu ktorý sa kompostuje na základe čestného vyhlásenia
 3. triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 4. náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 5. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu /§59 ods. 8 zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

 

 

§ 2

Poplatník

 1. Poplatníkom je:

 

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalo trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

 1. Poplatok platí vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti.

 

 1. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.

 

 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §2 ods. 1.

 

 1. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva obce (trvalý a prechodný pobyt) a z údajov katastra nehnuteľností.

 

§ 3

Sadzba poplatku

 

 1. Pre poplatníka s trvalým alebo prechodným pobytom sadzba poplatku je 0,0548 € za osobu a kalendárny deň /t. j. 20,00 € - za osobu a rok/.

 

 1. Pre poplatníka, ak ide o osobu, ktorá je na území obce vlastníkom alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť je sadzba: 0,0548 € za kalendárny deň /t. j. 20,00 € za osobu a rok – chalupári/.

 

 1. Pre poplatníka PO alebo FO, ktorá má zriadenú na území obce prevádzkareň je sadzba poplatku 0,0548 € na osobu (počet zamestnancov prevádzky, podniku, družstva.... či organizácie akejkoľvek právnej formy) a kalendárny deň /t. j. 20,00 € na osobu a rok/.

 

 1. Poplatok za drobné stavebné odpady:

pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu /podľa § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch/ stanovuje sa sadzba poplatku 0,05368 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín (podľa platného cenníka spoločnosti Marius Pedersen na rok 2021). Miesto skládky pre producenta drobného stavebného odpadu je regionálna skládka Veľký Krtíš.

 

§ 4

Určenie poplatku

 

 1. Poplatok sa určuje na obdobie príslušného kalendárneho roka a poplatníka.

 

 1. Poplatok za osobu uvedenú v § 2 ods. 1 tohto nariadenia sa určí ako súčin sadzby poplatku v § 3 a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku.

 

 1. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.

 

         § 5

            Oznamovacia povinnosť

 

 1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti oznámiť vznik a platiť poplatok. Odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik, zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:

 

 1. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,

 

 1. identifikačné údaje iných osôb, ak za nich plní povinnosti poplatníka, podľa § 2ods3.

 

 1. Údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 4, evidencia FO a PO vedená správcom dane, ďalej oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti predloží do 30 dní od jej vzniku aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje odpustenie poplatku, aj doklady podľa § 6, ktoré odôvodňujú odpustenie či zníženie poplatku.

 

 1. Ak údaje rozhodujúce pre odpustenie časti poplatku nastanú v priebehu roka a sú zrejmé z evidencie FO a PO vedenej správcom dane /napr. zmena trvalého či prechodného pobytu osoby, smrť osoby a zánik prevádzkarne/, obec pomernú časť poplatku poplatníkovi alebo príbuznej osobe vráti najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia.

Poplatník je oprávnený aj sám podať obci žiadosť a to v prípade, ak zistí, že poplatok mu bol vyrubený v neprávnej výške, alebo ak žiada o odpustenie poplatku v súlade s

§6 tohto VZN.

 

 1. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré si poplatník vyžiada na Obecnom úrade.

 

 1. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na novonarodené deti v roku narodenia.

 

§ 6

Odpustenie a vrátenie  poplatku

 

 1. Obec odpustí – nevyrubuje poplatníkovi poplatok – novorodencovi, ktorý sa narodil v  aktuálnom zdaňovacom období.

 

 1. Obec poplatníkovi vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, ak tento hodnoverným spôsobom preukáže zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia.

 

 1. Obec sadzbu poplatku v roku odpustí- nevyrubí  poplatníkovi – fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt, ak takýto poplatník preukáže spôsobom uvedeným § 6 v bode 5 toho VZN, že v celom zdaňovacom období sa nebude nezdržiavať na území obce z dôvodu pobytu mimo územia SR /pracovné povinnosti, štúdium, pobyt..../ .

 

 1. O vrátenie alebo odpustenie poplatku je poplatník povinný požiadať podaním písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe tohto VZN.

 

 1. Prílohou žiadosti o vrátenie alebo odpustenie poplatku musí byť niektorý z nasledovných dokladov:

 

 1. Pracovné víza
 2. Doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
 3. Potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
 4. Potvrdenie o výkone trestu
 5. Potvrdenie o umiestnení klienta v zariadení s pobytovou službou /domov pre seniorov, liečebne .../   alebo v obdobnom zariadení mimo územia obce, avšak len v prípade pokiaľ v KU obce na adrese totožnej s jeho adresou platia tento poplatok už iné osoby.
 6. Potvrdenie, že osoba je vyhlásená za nezvestnú /od PZ/
 7. Čestné vyhlásenie príbuzného, ktorý doposiaľ prevzal povinnosť platiť poplatok za osobu/y, ktoré sú celoročne mimo územia SR a hore uvedené druhy potvrdení písm. a, b, c, nevedia od nich získať z dôvodu, že sa počas celého roka nevracajú na územie obce,

 

 1. Doklady zo zahraničia, ktoré sú napísané v cudzom jazyku /okrem českého jazyka/, musia mať úradný preklad do slovenského jazyka. Doklady písm. d), e), f), nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 

 1. Ak v zdaňovacom období si poplatník neuplatnil nárok na odpustenie či zníženie poplatku najneskôr do 31.08. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c) a § 6 nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

 

 1. Poplatok sa odpustí len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 7

Vyrubenie a splatnosť poplatku

 

 1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím za príslušný kalendárny rok.

 

 1. Poplatok je splatný v zákonnej lehote uvedenej v rozhodnutí.

 

 1. Ak obec zistí alebo na základe ohlásenia poplatník, že poplatok bol vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku obec upraví výšku poplatku do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

 

 1. Obec nevracia vyrátaný rozdiel poplatku nižší alebo rovný sume 8,00 €.

 

§ 8

Záverečné ustanovenie

 

 1. Dňom účinnosti tohto záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Dolný Badín na kalendárny rok 2021, zo dňa 14.12.2020.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Badín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Badín pre kalendárny rok 2022 sa uznieslo dňa 14.12.2021.

 

§ 9

Účinnosť

 

 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

 

 

 

 

                                                                                                                                   ...........................................                                                                                                                    Mgr. Mária JAĎUĎOVÁ                                                                                                                        starostka obce

 

VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Dolný Badín na rok 2022 (98.78 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Zverejnovanie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 6. 10. 2022
zamračené 21 °C 8 °C
piatok 7. 10. oblačno 20/10 °C
sobota 8. 10. zamračené 19/11 °C
nedeľa 9. 10. jasná obloha 18/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sviatok

Meniny má Natália

Štátne sviatky a významné dni na dnes:

 • Deň obetí Dukly

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie