Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnych daniach na území obce Dolný Badín na kalendárny rok 2022

Všeobecne záväzné  nariadenie

č. 2/2021

o miestnych daniach na území obce Dolný Badín na kalendárny rok 2022

 

Obec Dolný Badín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6, a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e :

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Badíne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2022   m i e s t n e   d a n e .

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území obce Dolný Badín v zdaňovacom období roku 2022.

 

§ 2

Druhy miestnych daní

 

 1. Miestnymi daňami, ktoré obec ukladá, sú:
 1. daň z nehnuteľnosti:
 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
 1. daň z psa

 

D A Ň    Z    P O Z E M K O V

§ 3

Základ dane

 

 1. Správca dane ustanovuje na území obce Dolný Badín hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
 1. ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,1228 €/m2,
 2. trvalé trávne porasty  0,0524 €/m2,
 3. záhrady  1,3200 €/m2,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,0480 €/m2,
 5. zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy  1,3200 €/m2,
 6. stavebné pozemky  13,2700 €/m2.

 

§ 3

Sadzba dane

 

 1. Správca dane na území obce Dolný Badín určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky podľa druhu:

 

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty  0,55%
 2. záhrady  0,50 %
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  0,50%
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,50%
 5. stavebné pozemky  0,50%

 

 1. V časti obce, kde sa nachádzajú pozemky na výrobu elektriny zo slnečnej energie  a transformačné stanice správca dane určuje  ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávne porasty  0,70 %
 2. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  0,70 %

 

 

 

D A ŇZ O S T A V I E B

 

§ 4

Sadzba dane

 

 1. Správca dane na území obce Dolný Badín určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:

 

 1. 0,018 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (úprava dane § 12 ods. 2 – zníženie)
 2. 0,053 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,099 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,132 € za samostatne stojace garáže,
 5. 0,132 € za stavby hromadných garáží,
 6. 0,180 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 7. 0,180 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 8. 0,099 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
 1. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,018 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

D A Ň   Z     B Y T O V

 

§ 5

Sadzba dane

 

 1. Správca dane určuje na území obce Dolný Badín ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,10 € za byty v nebytových domoch ktoréhokoľvek podlažia a nebytové priestory.

 

§ 6

Oslobodenie od dane

 

 1. Správca dane od dane z pozemkov a stavieb oslobodzuje:

 

 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny a kostol
 2. pozemky, stavby, byty, nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane pokiaľ nie je uvedené inak v nájomnej zmluve
 3. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
 4. pozemky užívané verejnosťou (miestne parky, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, športoviská....)
 5. vodné zdroje

 

§ 7

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

 

 1. Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 0,50 € nebude vyrubovať ani vyberať.

 

D A Ň    Z A   P S A

 

§ 8

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou v katastrálnom území Obce Dolný Badín.

 

 1. Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní a používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

§ 9

Daňovník

 

 1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

 

 1. vlastníkom psa,
 2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní

 

§ 10

Základ dane

 

 1. Základom dane za psa je počet psov.

 

§ 11

Sadzba dane

 

 1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok v rodinnom dome v intraviláne aj extraviláne je 10,00 €/rok. Takto určená sadzba dane platí za každého psa u toho istého daňovníka.

 

 

§ 12

Záverečné ustanovenie

 

 1. Dňom účinnosti tohto záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021, zo dňa 14. 12.2020.
 2. Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Badín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach na území obce Dolný Badín na kalendárny rok 2022 uznieslo 14.12. 2021.

 

§ 13

Účinnosť

 

 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

 

 

 

                                                                                                         ...............................................

                                                                                                             Mgr. Mária Jaďuďová

                                                                                                                    starostka obce

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnych daniach na území obce Dolný Badín na kalendárny rok 2022 (95.58 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Zverejnovanie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 6. 10. 2022
zamračené 21 °C 8 °C
piatok 7. 10. oblačno 20/10 °C
sobota 8. 10. zamračené 19/11 °C
nedeľa 9. 10. jasná obloha 18/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sviatok

Meniny má Natália

Štátne sviatky a významné dni na dnes:

 • Deň obetí Dukly

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie