Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Zakúpenie záhradných kompostérov vrátane dodania do obce Dolný Badín

Výzva -kompostér RTF.pdf (526.03 kB)

Požiadvky VO Microsoft Word Document.pdf (266.92 kB)

 

OBEC DOLNÝ BADÍN

962 51 DOLNÝ BADÍN

Obec Dolný Badín, v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 1 ods. 15 (jedná sa o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok) za účelom overenia hospodárnosti nakladania s verejnými financiami vykonáva prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky pre projekt „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ na predmet zákazky „Zakúpenie záhradných kompostérov vrátane dodania do obce Dolný Badín

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Dolný Badín

Sídlo organizácie: 962 51 Dolný Badín 16

Kontaktná osoba:Mgr. Mária JAĎUĎOVÁ starostka obce

045/5597115, 0911 933 655

Internetová adresa: obecdolybadin@zvnet.net

Webová adresa:

 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

 

2. Názov zákazky: Zakúpenie záhradných kompostérov vrátane dodania do obce Dolný Badín

 • Zakúpenie záhradných kompostérov podľa požiadaviek (príloha č.1) 

 

 1. Opis predmetu zákazky: Príloha č. 1 – kalkulácia a špecifikácia projektu

 

 1. Kód CPV: 39234000-1   

 

 1. Spôsob predkladania cenových ponúk:

       e-mailom na adresu: obecdolnybadin@zvnet.net: predložiť cenovú ponuku doplnením Prílohy č.1 s uvedením identifikačných údajov uchádzača ( obchodné meno, adresa, IČO, DIČ, meno konateľa, mailová adresa...) 

 1.  Lehota na predkladanie ponúk: 10.8.2022 do 13.00 hod.

7.  Predpokladaná hodnota zákazky v € s DPH: do 9 310,- EUR

8.  Miesto dodania: Obec Dolný Badín

9.  Obsah cenovej ponuky:

9.1 Podmienky účasti :

9.1.1 aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať
službu v rozsahu predmetu zákazky - kópiu dokladu,
9.1.2 certifikáty, osvedčenia, ďalšie doklady alebo dokumenty súvisiace s predmetom
zákazky, katalógy, propagačné materiály, vzorky a pod.

9.1.3 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (odporúčané)


9.2 Ďalšie doklady a dokumenty:
9.2.1 ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením
jednotkových cien v € bez DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH
ako aj s DPH, (v prípade stavebných prác len bez DPH)

 

9.3 Osobité požiadavky na plnenie

9.3.1 bezplatné dodanie kompostérov vrátene dopravy na miesto plnenia 

 

 1. Termín zadania zákazky: po uzavretí a zverejnení Zmluvy o poskytnutie podpory formou dotácie s Environmentálnym fondom

 

 1. Lehota dodania predmetu zákazky: po poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na účet obce   

12. Typ zmluvného vzťahu - Uzavretie jednorazovej zmluvy – objednávka

13. Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie ponuka podľa:
 Splnenie požadovaných parametrov záhradných kompostérov, jednoduchá montáž, najvyššia záruka životnosti tovaru, najnižšia cena    

14. Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému obec  zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom obec uzavrie zmluvu/zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Neúspešným uchádzačom obec zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspel.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp.: obhliadkou).


 15. Spôsob financovania:
- Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Environmentálneho fondu.

- Obec neposkytne žiadne zálohové platby ani preddavky.

- Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe doručenej faktúry po prebratí predmetu zákazky.

- Splatnosť faktúry je 30 dní

 

 1. Spôsob vykonania prieskumu trhu: prieskum prostredníctvom oslovenia subjektov a zverejnením prieskumu na webovej stránke obce

 

 1. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky parametre na predmet zákazky.

 

 1. Pracovník poverený zadávaním zákazky: Mgr. Mária Jaďuďová                                                    

         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Príloha č. 1 k Výzve na zaslanie cenovej ponuky 

 

Príloha č. 3: Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia (Relevantné pre činnosť C5)

 

OBEC Dolný Badín, 962 51 Dolný Badín 16

 IČO: 00 648 451

Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia

 

 

Špecifikácia záhradného kompostéra

 

Množstvo  ks

 

Jednotková cena  s DPH

 

Celková cena s DPH

 

Požadované parametre:

Celoročný záhradný kompostér na kompostovanie odpadu zo zelene a kuchynského odpadu

 

 • Materiál – plast, polypropylén
 • Farba –zelená, čierna, hnedá
 • Jednoduchá montáž 

 

Technické parametre:

- rozmery: rozpätie d.700- 1200 x š.900-2000 x v.800-1300 mm

- objem: rozpätie od 800 l- 1300l

- hmotnosť: od 14 kg – do 25 kg

 

Ostatné požiadavky

 • pevná konštrukcia
 • spodný otvor na vyberanie kompostu
 • vrchné dvierka na pevných pántoch
 • inteligentný vzduchovo-ventilačný systém k rýchlejšej premene na bioodpad
 • silný materiál –  hr.steny 8mm,  životnosť min. 15 rokov

 

 

95

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača : ...........................................

 

Adresa spoločnosti :...........................................................

 

IČO/DIČ.............................................................................

 

V zastúpení :......................................................................

 

 

V...........................................,dňa......................................                          ..............................................

                                                                                                                                 pečiatka, podpis 

 

 

Zodpovedá: Správce Webu

Zverejnovanie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
zamračené 5 °C 0 °C
streda 30. 11. zamračené 7/2 °C
štvrtok 1. 12. jasná obloha 7/0 °C
piatok 2. 12. jasná obloha 5/-1 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

sv.kríž