Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Štatút obce Dolný Badín

 

Štatút obce Dolný Badín

( Platnosť od 07.12.2018 )

Štatút Obce Dolný Badín

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Badíne podľa § 24 ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tento Štatút Obce Dolný Badín.

Štatút Obce Dolný Badín (ďalej len "štatút") upravuje podrobnosti o postavení, území obce, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy obce Dolný Badín, zriaďovanie a právomoci orgánov obecného zastupiteľstva, otázku miestneho referenda a zhromaždenia obyvateľov obce, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie obce, povinnosti a oprávnenia poslancov, postavenie hlavného kontrolóra, symboly obce a spôsob udeľovania čestného občianstva obce, obecných cien a vyznamenaní, práva a povinnosti obyvateľov obce.

 

H l a v a  I.

POSTAVENIE OBCE

§1

Právne postavenie obce

 1. Obec Dolný Badín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 2. Obec Dolný Badín je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 1,2 a týmto štatútom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý mu bol zverený.
 3. Obci pri  výkone  samosprávy  možno  ukladať povinnosti  a obmedzenia  len  zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.3
 4. Obec Dolný Badín má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Obec spolupracuje s okolitými obcami a svoje vzťahy riešia spravidla vzájomnými dohodami.

   

§2

Územie obce Dolný Badín nie je rozdelené na časti.

 1. Obec Dolný Badín sa nachádza v Banskobystrickom kraji, okrese Krupina. Chotár má výmeru 624 ha s nadmorskou výškou 305 m n.m.
 2. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom obce a na základe stanoviska okresného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
 3. Súčasťou návrhu na zlúčenie, resp. rozdelenie obce Dolný Badín je dohoda5 o zlúčení,   resp. rozdelení obce Dolný Badín a údaje o výsledkoch miestneho referenda.
 4. Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov.

§3

Obyvatelia obce

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.6           
 2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:
  1. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
  2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
  3. zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
  5. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
  6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
  7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
 3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:
  1. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
  2. podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
  3. napomáhať udržiavať poriadok v obci,
  4. poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.
 4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 5. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto:
  1. má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
  2. je v obci prihlásený na prechodný pobyt,7
  3. má čestné občianstvo obce.
 6. Na osoby uvedené v bode 5) sa nevzťahuje bod 2) písm. a) a b).

H l a v a II.

§4

SAMOSPRÁVA OBCE

 1. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
  1. orgánmi obce,
  2. miestnym referendom,
  3. zhromaždením obyvateľov obce.
 2. Obec pri výkone samosprávy najmä
  1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  2. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
  3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych  poplatkov a vykonáva ich správu,
  4. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
  5. utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
  6. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
  7. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
  8. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,  záujmovú umeleckú      činnosť,  telesnú kultúru a šport,
  9. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, spravuje trhoviská,
  10. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  11. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  12. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  13. organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
  14. zabezpečuje verejný poriadok v obci,
  15. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
  16. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
  17. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 3. Obec vo veciach územnej samosprávy
  1. ustanoví nariadením
   1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b zákona o obecnom zriadení),
   2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obce a ochranu verejnej zelene [odsek 2 písm. g)],
   3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 2 písm. i)],
   4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 2 písm. m) a § 5],
   5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste [odsek 2 písm. n)],
   6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  2. môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).
 4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce. 

   

   

   

Miestne referendum

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o 
  1. zlúčenie susednej obce s obcou Dolný Badín, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
  2. odvolanie starostu obce (§ 9b ods. 2),
  3. petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených  voličov,
  4. zmenu označenia obce, alebo
  5. ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa ods. 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia stanovené zákonom.8
 3. Petíciu podľa ods. 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 9b ods. 2 písm. a). Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom9 a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa ods. 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 9b ods. 2 písm. a).
 4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4).
 5. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e) a odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
 6. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov10 a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.
 7. Ďalšie podrobnosti o organizácii miestneho referenda upraví všeobecne záväzné nariadenie obce.

   

 

 

§6

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

 

 

 

 

H l a v a  III.

ORGÁNY OBCE

§7

 1.  Orgánmi obce Dolný Badín sú:
  1. obecné zastupiteľstvo,
  2. starosta obce (ďalej len „starosta“).
 2. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:
  1. obecná rada
  2. komisie
 3. Obecná polícia je poriadkový útvar, ktorú zriaďuje obec všeobecne záväzným nariadením.
 4. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak to ustanovuje osobitný zákon.11
 5. Organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starosta, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, zabezpečuje obecný úrad.

   

§8

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štvorročné obdobie.
 2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce Dolný Badín v rozmedzí 3 až 5 poslancov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 43 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
  3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,12
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
  6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  7. uznášať sa na nariadeniach,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce  v medzinárodnom združení podľa § 44 ods. 1,
  9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona13 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie (úväzku),
  10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov (Poriadok odmeňovania),
  12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
  17. vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
 4. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, v termínoch určených zákonom o obecnom zriadení a postupom určeným v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva.
 5. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
 6. Podrobné pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§9

Starosta

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.14
 2. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 3. Starosta:
  1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
  2. vykonáva mestskú správu,
  3. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom,1 osobitnými predpismi alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  4. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) zástupcu starostu, prednostu obecného úradu alebo iných zodpovedných pracovníkov obecného úradu,
  5. uschováva vlajku obce a pečať obce,
  6. používa obecné insígnie,
  7. podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva obce,
  8. zriaďuje svoje poradné orgány (komisie a pod.),
  9. predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka obecnej polície, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií obce a ďalších subjektov, u ktorých to upravuje tento štatút,
  10. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;15 informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
 4. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom a prednosta obecného úradu.
 5. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa ods. 3.
 6. Ustanovenie ods. 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 7. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 4 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 

§9a

Sľub starostu

Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starosta uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

 

§9b

 1. Mandát starostu zaniká
  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení),
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  6. vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
  7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
  8. v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
  9. smrťou,
  10. zrušením obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo
  1. vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30% oprávnených voličov,10
  2. môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 3. Starosta je povinný skutočnosti podľa ods. 1 písm. d), g) a h) bezodkladne oznámiť obci.

 

§10

Zástupca starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. V prípade, že starosta určí dvoch zástupcov, určí ich poradie a rozsah zastupovania v písomnom poverení. Zástupca starostu je členom obecnej rady.
 2. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
 3. Zástupcu starostu  môže poveriť plnením úloh len starosta, obecné zastupiteľstvo a obecná rada.
 4. Zástupca starostu v čase zastupovania starostu nie je oprávnený:
  1. predkladať obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie členov obecnej rady, hlavného kontrolóra,
  2. predkladať obecnému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie tých subjektov, u ktorých takéto návrhy môže predkladať len starosta, (§ 9 ods. 2 písm. i)),
  3. vymenovať a odvolať tie subjekty, u ktorých je táto právomoc vyhradená starostaovi.1
 5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 9b ods. 1 písm. c) až i)] plní úlohy starosta v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starosta. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

§11

Obecná rada

 1. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.
 3. Obecná rada je iniciatívnym výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starosta.
 4. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starosta, ak tak neurobí starosta, a to spôsobom určeným v rokovacom poriadku obecnej rady.
 5. Obecná rada najmä
  1. rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  2. zaoberá sa bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
  3. pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva, predkladá mu vlastné návrhy,
  4. podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a to po stránke obsahovej,
  5. kontroluje spôsob plnenia uznesení a VZN,
  6. zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v ňom a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
  7. organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva
  8. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
 6. Návrhy na zvolenie a odvolanie (ďalej len návrhy) členov obecnej rady predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta, poslanec alebo skupina poslancov. Návrhy musia obsahovať údaje v zmysle § 16d ods. 1. Podrobné pravidlá o rokovaní obecnej rady upravuje rokovací poriadok obecnej rady, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§12

Komisie

 1. Komisie sú stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré ich zriaďuje.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb (odborníkov), ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Predsedom komisie môže byť len poslanec. Počet poslancov komisie určuje obecné zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec, ktorý nie je členom obecnej rady bol členom aspoň jednej komisie. Poslanec môže byť členom najviac troch komisií. Počet členov komisie z radov odborníkov nesmie byť vyšší ako počet poslancov v príslušnej komisii.
 3. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie pre oblasť
  • financií,
  • podnikateľskej činnosti,
  • dopravy,
  • správy obecného majetku,
  • životného prostredia,
  • výstavby,
  • územného plánovania a architektúry,
  • kultúry,
  • vzdelávania a mládeže,
  • športu,
  • zdravotníctva
  • sociálnu a bytovú,
  • ochrany verejného poriadku,
  • obchodu, služieb a cestovného ruchu a zahraničných vzťahov,
  • kontroly.
 4. Podľa potreby obecného zastupiteľstvo zriadi aj ďalšie komisie. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzí podľa miestnych podmienok, možností a konkrétnych potrieb. Po zmene podmienok a splnení úloh môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.
 5. Komisie v oblastiach, pre ktoré sú zriadené najmä:
  1. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom a obecnou radou, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov obce,
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života obce a predkladajú ich obecnému zastupiteľstvu, obecnej rade a starostovi,
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov obce.
 6. Návrhy na zvolenie a odvolanie predsedov, členov komisií predkladá obecnému zastupiteľstvu po prerokovaní v obecnej rade starosta, poslanec alebo skupina poslancov.
 7. Návrhy týkajúce sa poslancov pracujúcich v komisiách obsahujú údaje podľa § 16d ods. 1 tohto štatútu; návrhy týkajúce sa ďalších osôb pracujúcich v komisiách obsahujú údaje podľa § 16d ods. 1 písm. a) a d) tohto štatútu. Spôsob  tvorby  a  úlohy  komisií  upravujú  obecným   zastupiteľstvom  schválené  Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Dolný Badín. Podrobné pravidlá o rokovaní komisií upravuje rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

 

 

§12a

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 1. Komisia je zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Plní úlohy, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon.
 2. Komisia je zložená výlučne z poslancov. Členov komisie schvaľuje do funkcie obecné zastupiteľstvo na základe návrhov predložených jednotlivými politickými stranami a hnutiami, príp. nezávislými poslancami, na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 3. Funkčné obdobie komisie vrátane tajomníka komisie končí súčasne s funkčným obdobím obecného zastupiteľstva, ktoré komisiu vymenovalo.
 4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa činnosti komisie upraví Štatút Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

§13

Obecný úrad

 1. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starosta, obecnej rady, komisií a ďalších orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 2. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné funkcie ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.
 3. Obecný úrad najmä:
  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  4. pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia obce, uznesenie obecného
  5. zastupiteľstva, obecnej rady a rozhodnutia obce,
  6. zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec zákonom,
  7. usmerňuje po metodickej stránke obcou zriadené alebo založené organizácie, zariadenia a iné právnické osoby.
 4. Pracovno-právne vzťahy zamestnancov obce Dolný Badín upravuje Pracovný poriadok, ktorý vydáva starosta, ďalej Poriadok odmeňovania a príslušné zákony a nariadenia.
 5. Prácu obecného úradu riadi starosta.

 

§14

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení nehovorí inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16  Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti.
 2. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, s výnimkou v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb..
 3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
  1. poslanca,
  2. starosta,
  3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
  4. iného zamestnanca obce,
  5. podľa osobitného zákona.
 4. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha
  1. obecný úrad,
  2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 5. Hlavný kontrolór najmä
  1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom vo vlastníctve štátu,
  2. vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií obce,
  3. vedie evidenciu a zabezpečuje vybavovanie sťažností, podnetov a petícií občanov, ktoré boli podané na orgány obce,
  4. vybavuje sťažnosti17 a petície,18
  5. vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce a interných predpisov,
  6. vykonáva kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady a o výsledku informuje OR a OZ,
  7. vykonáva kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,19
  8. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  9. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  10. predkladá raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obi obvyklým,
  11. predkladá MZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
  12. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  13. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada OZ, alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
  14. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom a starostovi.
 7. Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra vykonáva útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu.
 8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
  1. vzdaním sa funkcie,
  2. odvolaním z funkcie,
  3. uplynutím jeho funkčného obdobia,
  4. smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho,
  5. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
  6. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  7. dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 15 ods. 3.
 9. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
  1. opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,16
  2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
  3. uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 10. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 

§15

 1. Obec môže zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby.
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce do orgánov týchto spoločností a iných právnických osôb.
 3. Návrhy na zástupcov obce v zmysle ods. 2 môže predkladať starosta, poslanec alebo skupina poslancov a návrhy musia obsahovať údaje v zmysle § 16d. U zástupcov obce, ktorí nie sú poslancami, alebo zamestnancami obce sa postupuje obdobne.

 

§16d

 1. Návrh týkajúci sa poslancov musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko,
  2. bydlisko,
  3. povolanie a zamestnávateľa (len u novozvolených poslancov),
  4. dôvody návrhu na zvolenie alebo odvolanie z funkcie.
 2. Návrh týkajúci sa iných osôb musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko,
  2. bydlisko,
  3. údaje o dosiahnutom vzdelaní – kvalifikácia,
  4. údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení,
  5. informácie o bezúhonnosti,
  6. dôvody návrhu na zvolenie.

 

 

 

H l a v a  IV.

MAJETOK OBCE

§17

 1. Majetkom obce sú veci hnuteľné a nehnuteľné vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
 2. Do vlastníctva obce prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci, okrem hnuteľností patriacich orgánom miestnej štátnej správy, ku ktorým mali ku dňu 24. 11. 1990 právo hospodárenia národné výbory na území obce Dolný Badín.
 3. Ďalej majetkom obce sú nehnuteľnosti, ktoré prešli do majetku obce z majetku Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.21
 4. Do výšky nadobúdaného majetku prechádzajú na obec všetky súvisiace záväzky.

 

§18

Zásady hospodárenia s majetkom obce

 1. Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä:
  1. práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založilo alebo zriadilo, pri správe majetku obce,
  2. podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založilo alebo zriadilo,
  3. postup prenechávania majetku do užívania,
  4. nakladanie s cennými papiermi,
  5. ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
  6. spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv22 s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
 2. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vždy:
  1. zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  2. zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,
  3. nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,
  4. aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
  5. vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
  6. vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písm. e) v hodnote určenej obecným zastupiteľstvom do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
  7. koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu23 (ďalej len „koncesná zmluva“),
  8. úkony ustanovené osobitnými predpismi obce (napr. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolný Badín).
 3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
 5. Obec môže zveriť majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré zriadilo podľa osobitného predpisu.24 Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a zásadami hospodárenia s majetkom obce ako aj v súlade s týmto štatútom.

 

§19

Rozpočet obce

 1. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.25
 2. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sa vyjadrujú finančné vzťahy spojené s činnosťou samosprávy. Ďalej obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených obcou a samotné rozpočty týchto organizácií.
 3. Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vo vopred určenom termíne.
 4. Obec zverejní návrh rozpočtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 38 ods. 4 až 7 platia rovnako.
 5. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Prebytok rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu obce alebo o spôsobe úhrady schodku rozpočtu obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.
 6. Pravidlá rozpočtového hospodárenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 7. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.26 Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.27 Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.28

 

§20

Záverečný účet

 1. Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Na zverejňovanie návrhu záverečného účtu obce sa vzťahujú ustanovenia § 19 ods. 4 tohto štatútu.

 

 

 

 

H l a v a VI.

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE,

OBECNÉ CENY A VYZNAMENANIA A KRONIKA OBCE

§26

Symboly obce

 1. Symbolmi obce sú:
  1. erb (znak) Dolný Badín,
  2. vlajka,
  3. pečať Dolný Badín,
 2. Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí príloha tohto štatútu.
 3. Zásady pre používanie obecných symbolov upravuje osobitné nariadenie.29 a Smernica obce Dolný Badín o používaní odvodených symbolov.

 

§27

Erb Dolný Badín

Oficiálna stránka obce Dolný BadínErb spolu s pečaťou a vlajkou predstavujú trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého zo spomenutých symbolov sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) pravidlá a zákonitosti, ktoré treba v každom prípade rešpektovať. V prípade obce Dolný Badín bolo výhodou, že si už v minulosti  vytvorila vlastnú pečať, ktorej obsah je potrebné rešpektovať aj pri tvorbe obecného erbu.

 

 

 

 

 

 

§28

Vlajka

Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej a červenej. Ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny vlajky.

 

§29

Pečať obce Dolný Badín

Pečať je okrúhla o priemere 36 mm, jej kruhopis znie OBEC Dolný Badín. Erb obce má túto podobu: v červenom štíte veľký strieborný položený, hrotom vpravo otečený lemeš, nad nám rovnako situované menšie strieborné čerieslo a vľavo kolmo postavený strieborný hriadeľ. Obsah obecnej pečate tvorí na prvý pohľad poľnohospodárske náčinie. Heraldika pozná dva kovy – zlato a striebro a štyri farby – červenú, modrú, čiernu a zelenú. Vzhľadom na charakter znamenia sú tradície náradia strieborné a štítové pole červené. Strieborné náradie je možné nahradiť bielou farbou.  

 

§30

Farby obce Dolný Badín

Farba obce Dolný Badín je červená a biela.

 

§30a

Pamätný deň obce Dolný Badín

Konkrétny dátum pamätného dňa obce nebol stanovený. Obec si pripomína jej existenciu – založenie obce ( prvá písomná zmienka r. 1135) oslavami k výročiu obce s pravidla každých 5 až 10 rokov konajúcich sa v jednom z  letných či jesenných dňoch.   

 

§31

Čestné občianstvo obce Dolný Badín

 1. Fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce a život jeho obyvateľov, porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými obcami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Dolný Badín.
 2. Podrobné pravidlá pre udeľovanie čestného občianstva upravuje osobitné nariadenie.30

 

§32

Ceny a vyznamenania obce

 1. Za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej práci, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju obce, za propagáciu a zviditeľňovanie obce Dolný Badín doma i v zahraničí, za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku obce môže obecné zastupiteľstvo udeliť „Cenu obce Dolný Badín“.
 2. Za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce môže občanom a inštitúciám pôsobiacim na území obce starosta udeliť „Cenu starosta obce Dolný Badín“.

 

§33

Kronika obce Dolný Badín

 1. Obec Dolný Badín vedie svoju kroniku v slovenskom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj obce a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú obecné spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.).
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého určuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Jednotlivé ročné zápisy do kroniky schvaľuje obecná rada.

 

 

 

H l a v a VII.

POSLANCI

§ 34

Oprávnenia a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je povinný najmä:
  1. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  2. zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  4. obhajovať záujmy obce a jeho obyvateľov,
  5. informovať na            požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
  6. prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca,
  7. dodržiavať všeobecné povinnosti, obmedzenia a zákazy vyplývajúce z ústavného zákona.31
 2. Mandát poslanca zaniká
  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením
  5. za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  6. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
  8. ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  9. v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
  10. zrušením obce alebo
  11. smrťou.
 3. Poslanec je oprávnený najmä:
  1. predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
  2. interpelovať starostu členov obecnej rady, hlavného kontrolóra, prednostu obecného úradu, hlavného architekta a náčelníka obecnej polície vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce a požadovať od nich informácie a vysvetlenie. Podrobnejšiu úpravu interpelácií obsahuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
  3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
  4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických  osôb, ktoré vykonávajú
  5. v  meste  podnikateľskú  činnosť,  vo  veciach  týkajúcich  sa  dôsledkov  ich  podnikania
  6. v obci,
  7. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
  8. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 4. Poslanec je povinný skutočnosti podľa ods. 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

 

§35

Poslanecké náhrady

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných prepisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
 3. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starosta,
 4. patrí plat od obce; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.32 Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.33
 5. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov; najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starosta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.34
 6. Pravidlá vyplácania poslaneckých náhrad upravujú zásady odmeňovania poslancov – Poriadok odmeňovania schvaľované obecným zastupiteľstvom.

 

§36

Sľub poslanca

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

 

§37

Poslanecké kluby

 1. Na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy môžu poslanci vytvárať poslanecké kluby.
 2. Poslanecké kluby vedú svojich členov k iniciatívnemu výkonu funkcie a k rozvíjaniu aktívnej politickej práce medzi voličmi.
 3. Spôsob vzniku poslaneckých klubov, ich pôsobnosť a činnosť upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

H l a v a VIII.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 38

Všeobecne záväzné nariadenia

 1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať   nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným  zákonom.
 2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.
 4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 5. V prípade ohrozenia35, mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
 6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

 

 1. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
 2. Nariadenie je zverejnené na webovej stránke obce www.dolnybadin,sk a  vyvesením nariadenia na úradnej tabuli obce.
 3. meste najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.
 4. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle obce. Každé nariadenie má svoje poradové číslo a rok vydania.
 5. Nariadenia musia byť prístupné každému a k nahliadnutiu sú na Obecnom úrade v Dolnom Badíne.

 

§39

Prenesená pôsobnosť obce v oblasti štátnej správy

 1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením týchto úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.36 Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Obec pri plnení úloh štátnej správy podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.37
 4. Pôsobnosti v jednotlivých oblastiach štátnej správy, ktoré obec vykonáva sú konkretizované v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Dolnom Badíne.

 

 

§40

Spolupráca s orgánmi štátu

 1. Orgány samosprávy obce pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním potrieb obce a jeho obyvateľov spolupracujú so štátnymi orgánmi.
 2. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií, vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov.
 3. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
 4. Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.

 

§41

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami

 1. Obec pri plnení úloh samosprávy obce spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
 2. Orgány samosprávy obce podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja obce a v súlade s územným plánom obce a schválenými koncepciami.

 

§42

Spolupráca s inými mestami a obcami

 1. Obec Dolný Badín môže spolupracovať s ďalšími obcami alebo obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest alebo obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.
 3. Spolupráca miest alebo obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov miest alebo obcí. Mestá majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

§43

Združenie obcí

 1. Obec Dolný Badín sa môže združovať s inými obcami.
 2. Predmetom činnosti združenia miest alebo obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie miest alebo obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh miest a obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
 3. Združenie obcí vzniká dňom registrácie a zaniká dňom jeho výmazu v registri združení obcí okresným úradom v sídle kraja.
 4. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

 

§44

Medzinárodná spolupráca

 1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 2. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.
 3. Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení okresnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

 

H l a v a IX.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§45

 1. Tento štatút môže meniť a dopĺňať obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých svojich poslancov.
 2. Nariadenie obce a osobitné štatúty upravujúce jednotlivé oblasti života obce, ako aj vnútroorganizačné predpisy upravujúce činnosť orgánov obecného zastupiteľstva, nesmú odporovať ustanoveniam tohto štatútu.
 3. Ruší sa štatút obce schválený na zasadnutí Obecného  zastupiteľstva v Dolnom Badíne,  dňa 17. 09. 2010   znení neskorších zmien a doplnkov  ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto štatútu.
 4. Tento štatút schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Badíne na svojom zasadnutí dňa 07.12.2018 uznesením č. 5/p/2018 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          .................................................

                   Mgr. Mária Jaďuďová

              starostka obce

VYSVETLIVKY

 1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších        predpisov.
 3. Čl. 64a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 4. Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 5. § 2a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 6. § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 7. § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. § 2a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 9. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z..
 10. § 163 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 11. Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
 12. Napríklad zákon 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné  stavebné  odpady  v znení  neskorších  predpisov,  zákon  č.  447/2015  Z.  z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 13. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.            o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a starostov miest v znení neskorších predpisov.
 14. Zákon Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 15. § 1  ods.  3  písm.  b)  zákona  č.  553/2003  Z.  z.  o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 16.  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 17. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 18. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z..
 19. Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 20. Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

20a Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.

20b § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

20c Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Zákon č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovacej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy a zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 2. Napríklad § 66a Obchodného zákonníka, § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
 5. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 7. Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 8. Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 9. VZN č. 2/2014 o používaní obecných symbolov, v znení neskorších predpisov.
 10. VZN č. 1/1998 o udeľovaní ocenení obce Dolný Badín, v znení neskorších predpisov.
 11. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z..
 12. § 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z..
 13. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 14. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 15. § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 16. § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č.
 17. 117/1998 Z. z..
 18. Článok 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 19. Napríklad § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.

 

 

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
oblačno 23 °C 12 °C
pondelok 15. 4. mierny dážď 20/11 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 11/5 °C
streda 17. 4. slabý dážď 11/3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie