Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný Badín

Program rozvoja obce (ďalej aj ,,PRO") je rozvojový dokument, ktorý sa spacováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade zo zákonom č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.           Tento zákon definuje program rozvoja obce ako ,,strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza". Tento zákon ďalej ustanvuje povinnosť každej obci vypracovať dokument zamraný na regionálny rozvoj a to Program rozvoja obce, ktorý je potrebný na získanie finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych, ale i regionálnych a pod.)

Program rozvoja obce je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území obce. Formuluje predstavu o budúcnosti spolu s aktivitami a projektmi na jej zabezpečenie.               Tvorba PRO obce Dolný Badín je vytvorená za účasti všetkých záujmových skupín, ktoré v obci pôsobia; ponúka jedinečnú príležitosť, ako sa dozvedieť, čo a kto v obci pripravuje. Hlavným cieľom je na základe všetkých získaných relevantných výsledkov, na základe analýz vytvoriť program rozvoja daného územia. Rozvojový dokument s dlhodobým výhľadom sa obecné zastupiteľstvo a starosta obce rozhodli vypracovať na obdobie 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 rokov. Cieľom dokumentu je navrhnúť systematickú a funkčne udržateľnú stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozovja obce Dolný Badín a na víziu obce. Ďalším ieľom dokumentu je zosúladiť hospodársky rozvoj s jeho prírodným, kultúrno-hostorickým a sociálnym potenciálom, so stratégiou rozvoja regiónov ktoré majô určené podporované prority a ciele, ktoré sú i v tomto dokumente zohľadňované. Výsledkom má byť kvalitný a uskutočniteľný dokument, ktorý má za sebou mobilizáciu vnútorných zdrojov, hmotných, finančných ale hlavne ľudských zdrojov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou implementácie rozvojovej stratégie PRO.

 

tu na stiahnutie    PHaSR obce Dolný Badín