Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Výberové konanie

VK riaditeľ.pdf (345.38 kB)

OBEC Dolný Badín, IČO 00648451

962 51 Dolný Badín 16

 

 

Obec Dolný Badín

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky/

Základnej školy 1-4 roč. Dolný Badín, 962 51 Dolný Badín

 

Kvalifikačné predpoklady :

- osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

- minimálne 5 rokov výkonu pedagogickej praxe

- absolvovanie I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)

Ďalšie požiadavky a kritériá:

znalosť príslušných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka, aktívna znalosť práce s PC ( Word, Exce|, internet),

zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.

Požadované doklady:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením Vášho telefonického kontaktu

- úradne overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

- štruktúrovaný profesijný životopis

- doklad o absolvovaní 1. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe

- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti

- čestné prehlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

- čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

- písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu :

Obec Dolný Badín, 962 51 Dolný Badín 16 

Uzávierka prijímania prihlášok: 24. 08. 2020 do 12,00 hod.

Obálku označte heslom : Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Dolný Badín - neotvárať.

Ďalšie informácie na t.č. 045/5597115

V Dolnom Badíne, dňa: 15.08.2020

                                                                                                        

 

                                                                                                                                Mgr. Mária JAĎUĎOVÁ

                                                                                                                                       starostka obce

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Dolný Badín

V súlade s § 18 ods. 1 a 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  uznesenia OZ č .4 e) /2016 zo dňa 9.10.2016,  vypisuje výberové konanie na funkciu:

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DOLNÝ BADÍN

 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolný Badín zašlú do 02.12.2016 (piatok) do 14.30 hod. na adresu : Obec Dolný Badín , 962 51 Dolný Badín 16,  prihlášku spolu s povinnými prílohami odošlú poštou, alebo ju osobne doručia a to : v zalepenej obálke s označením

 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DOLNÝ BADÍN – „NEOTVÁRAŤ!“

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.12.2016 (streda) o 17:00 hod na Obecnom úrade.

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 3 % mesačne.

 

Kvalifikačné predpoklady  na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 

 • ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

 

Ďalšie predpoklady :

 • prax vo verejnej správe (samospráve) výhodou 
 • znalosť zákonov napr. o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách, o výkone práce vo verejnom záujme , o finančnej kontrole a vnútornom audite, o majetku obcí, zákonníka práce ...  

 

Náležitosti prihlášky: 

 • prihláška na voľbu hlavného kontrolóra obce s údajmi meno a priezvisko, titul, dátum a  miesto narodenia, trvalé bydlisko, iné kontaktné údaje – e-mail, telefón, mobil a pod.,
 • vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou dokladu o najvyššom vzdelaní,
 • bezúhonnosť zdokladovaná originálnym výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo jeho úradne overenou kópiou,
 • profesijný životopis s uvedením požadovaných predpokladov určených vypisovateľom VK,
 • informácia o užívateľskom ovládaní počítača vrátane základných softvérových aplikácií  office, internet, e-mail,
 • písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Badín. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania.

 

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

                                                                                  

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverejnený
 • účtovníctva a pokladničných operácii na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 

 

 

Zverejnené na:

www.dolnybadin.sk

vývesnej tabuli obce 24.10.2016

 

Povinná príloha- súhlas  

 

Obec Dolný Badín

V súlade s § 18 ods. 1 a 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , vypisuje výberové konanie na funkciu:

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DOLNÝ BADÍN

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolný Badín zašlú do 01.01.2023 (nedeľa). na adresu : Obec Dolný Badín , 962 51 Dolný Badín 16,  prihlášku spolu s povinnými prílohami odošlú poštou, alebo ju osobne doručia a to : v zalepenej obálke s označením

 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DOLNÝ BADÍN – „NEOTVÁRAŤ!“

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.1.2023 (sobota) o 15:00 hod na Obecnom úrade.

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 3 % mesačne.

 

Kvalifikačné predpoklady  na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 

 • ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

 

Ďalšie predpoklady :

 • prax vo verejnej správe (samospráve) výhodou 
 • znalosť zákonov napr. o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách, o výkone práce vo verejnom záujme , o finančnej kontrole a vnútornom audite, o majetku obcí, zákonníka práce ...  

 

 

Náležitosti prihlášky: 

 • prihláška na voľbu hlavného kontrolóra obce s údajmi meno a priezvisko, titul, dátum a  miesto narodenia, trvalé bydlisko, iné kontaktné údaje – e-mail, telefón, mobil a pod.,
 • vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou dokladu o najvyššom vzdelaní,
 • bezúhonnosť zdokladovaná originálnym výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo jeho úradne overenou kópiou,
 • profesijný životopis s uvedením požadovaných predpokladov určených vypisovateľom VK,
 • informácia o užívateľskom ovládaní počítača vrátane základných softvérových aplikácií  office, internet, e-mail,
 • písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Badín. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania.

 

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

 

                                                                                  

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverejnený
 • účtovníctva a pokladničných operácii na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.  

Zverejnené na:

www.dolnybadin.sk

vývesnej tabuli obce 07.12.2022

 

 

Úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
oblačno 23 °C 12 °C
pondelok 15. 4. mierny dážď 20/11 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 11/5 °C
streda 17. 4. slabý dážď 11/3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kollárovci